Město Lom

NÁVRH NOVÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI MEZI LOMEM A LITVÍNOVEM, ÚZEMNÍ PLÁN

Město LOM je součástí Litvínovské aglomerace na jejím východním okraji a bylo vždy orientováno na těžbu hnědého uhlí. Naštěstí se jednalo o těžbu lokální podpovrchovou, což umožňuje v současnosti využít plochy kolem města lépe než je tomu o pár kilometrů vedle na hranách povrchových dolů.

Ve spolupráci s ing.arch.Ivanem Kaplanem jsme řešili umístění obytného satelitu na volné plochy mezi Lom a Litvínov. Nová městská část Litvínova a Lomu pod Krušnohorským úpatím ve výsledném zpracování řeší napojení okolních obcí Lom a Loučná na vlastní Litvínov. Detailní zpracování zahrnovalo projektovou přípravu obytného satelitu s vlastním centrem, obchodní zónou, veřejným vybavením a napojením na uvažovaný silniční obchvat Lomu.

Tento elaborát jsme následně zapracovávali do nového Územního plánu města, který byl v návrhu jetě převáděn do metodiky nového stavebního zákona. Rozvojové plochy z předchozí studie byly zahrnuty do řešení severní části územního obvodu města. Rozvoj vlastního Lomu jako svébytného města byl řešen samostatně vzhledem k jeho odříznutí novým obchvatem dle ÚP VÚC Ústeckého kraje. Součástí návrhu je vytvoření nové průmyslové zóny, ploch pro obytnou zástavbu, sportovního areálu s přírodním koupalištěm a obnova hlavního náměstí jako lokálního centra.

Předpokládá se, že realizace územního plánu přinese v blízké budoucnosti městu podstatný zdroj příjmů, při současné stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva. Na vývoj územního plánu dále dohlížíme, spolupracujeme na jeho změnách, ...


zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit zvětšit